Tag Archives: trái banh

Trò chơi banh đũa (nẻ)

Trò chơi banh đũa (nẻ)

Banh đũa, ở quê của Bồng Lai gọi là chơi nẻ. Mỗi vùng có mỗi cách chơi riêng, và số đũa cũng khác nhau có nơi dùng 6 cây, có nơi dùng