Tag Archives: Thắng cảnh Suối Mỡ

Khu du lịch sinh thái Suối mơ, Bắc giang

Khu du lịch sinh thái Suối mơ, Bắc giang

Hiện nay Khi du lịch Suối Mỡ là địa chỉ quen thuộc của các đoàn du lịch trong và ngoài nước. Sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước và địa phương